Skip to main content

Lütfen önce Bildiri Çağrısı ve Sempozyum Ana Başlıkları sayfalarını dikkatlice okuyunuz.

Sempozyum Bildiri Çağrısı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Sempozyum Ana Başlıkları’na buradan ulaşabilirsiniz

Özet ve Tam Metin gönderirken, isim, soyadı, kurum, e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin yanı sıra 1 ANA BAŞLIK ve 1 ALTBAŞLIK seçip, metninize eklemelisiniz!

BİLDİRİ ÖZETLERİ YAZIM KURALLARI VE GÖNDERİMİ:

Bildiri özetleri kadineserleri100yil@beykoz.edu.tr e-posta adresine gönderilecektir.

1- Sempozyuma gönderilecek özet metinler 300-500 kelime arasında olmalı, özetlerin sonuna en az 5, en fazla 8 anahtar kelime eklenmelidir.

2- Özet metninin başlığı ortalı, koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde (10 punto) yazılmalıdır.

3- Başlığın altına yazar(lar)ın adı soyadı; her bir ismin altına araştırmacının akademik unvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi yazılmalıdır.

4- Özetler, Word şablonu kullanılarak, Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Yazı büyüklüğü 10 punto olmalı ve satırlar arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Kenar boşlukları “normal” (sağ-sol-üst ve alttan 2,5 cm.) olarak ayarlanmalıdır.

5- Bildiriler, Türkçe sunulacaktır ancak özet hem Türkçe hem de İngilizce olarak gönderilecektir. Çalışma ile ilgili birbirinden virgül ile ayrılmış ve tümü küçük harflerle yazılmış en az 5 en fazla 8 anahtar kelime bulunmalıdır.

6- Anahtar kelimeler (Keywords), bir tab (1,25cm) içeriden ve italik yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Örnek: TR Dizin Anahtar Terimler Listesi, v.b gibi kaynaklar kullanılabilir.

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiriler kadineserleri100yil@beykoz.edu.tr e-posta adresine gönderilecektir.

Tam metin bildiriler içinden “seçilmiş” olan bildiriler, sempozyum kitabında yer alacaktır.

Tam metin olarak gönderilen bildirilerin her iki dilde de (Türkçe ve İngilizce) özetleri bulunmalıdır.

1- Yazar isimleri başlık altında-yazar bilgileri ise yıldızlı dipnotta (*) unvan, kurum, e-posta adresi şeklinde belirtilmelidir.

2- Tam Metin ana başlığının tamamı büyük, kalın ve 11 punto olarak yazılmalıdır.

3- Tam metnin kendisi Times New Roman yazı tipiyle, 11 punto olarak ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Tam metin en az 5 bin, en fazla 8 bin kelime olmalıdır.

4- Tam metin içerisindeki alt başlıkların (Özet, Abstract, Giriş, Sonuç, Kaynakça hariç) her bir kelimesinin baş harfi büyük, diğerleri küçük olarak yazılmalıdır. Gerekiyorsa başlıklara numaralandırma veya harflendirme yapılabilir.

5- Tam metin bildiri metinlerindeki tüm yazım hatalarından ve içeriğinden yazarlar sorumludur.

6- Tam metin bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir. Bu durum yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

7- Kaynak gösteriminde APA 6.0 (American Psychology Association) sistemi esas alınmalıdır.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

Poster Bildiriler kadineserleri100yil@beykoz.edu.tr e-posta adresine gönderilecektir.

Sempozyumdaki her bir posterin sunumu, kendisi için ayrılan zaman ve yerde yapılacaktır. Posterler, benzer temaların altında yer alan diğer posterler ile sunulacaktır.

Hazırlanacak olan posterin boyutları 70 x 100 cm ölçülerinde olmalıdır.

1- Times New Roman yazı karakteri kullanılmadır.

2- Poster ismi kalın ve 50 punto olarak yazılmalıdır.

3- Yazar ismi/isimleri kalın ve 36 punto olarak yazılmalıdır.

4- Yazar/yazarlara ilişkin diğer bilgiler (unvan, kurum adı, adresi ve e-posta bilgileri) 24 punto olarak yazılmalıdır.

5- Metin başlıkları kalın ve 30 punto olarak, metnin kendisi 24 punto olarak yazılmalıdır.

6- Metinde amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarına yer verilmelidir. Posterde kullanılan yazı ve görsellerin anlamlı bir bütün oluşturmasına dikkat edilmelidir.

7- Posterin açık ve kolaylıkla anlaşılır olmasına özen gösterilmeli, yer verilen görsellerin en az 2 metreden okunabilmesine imkân verilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

APA 6.0 yazım kurallarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metin içinde (APA 6.0) yapılmalıdır.

https://www.iarsp.org/upload/apa60_yazim_kurallari_kaynak_gosterme_bicimi.pdf

(NOT: Bu belgede özet için 150-200 kelime ifadesi vardır ancak bu sempozyumun özetleri 300-500 kelime aralığında olmalıdır.)

Metin içi atıf yapma (referans verme) örnekleri:

1-Metin içinde genel bir atıf söz konusuysa ve metnin bütününe atıf yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir.

Örnek: (Öztürk, 2004).

2- Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır.

Örnek:(Köker, 1998, s. 42).

3- Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır.

Örnek: (Zizek, 2009a) ve (Zizek, 2009b).

4-Metin içinde iki yazarlı bir kaynak belirtiliyorsa her seferinde iki yazarın adı da belirtilir; ikiden fazla yazarlı eser ise ilk kullanımda hepsi, sonraki kullanımda sadece ilk yazar belirtilir.

Örnek: Gregory, Agar, Lock ve Harris (2007), özel sektörün bilimle ilgilenmesinin yeni bir tür halkla ilişkiler çalışması biçimi olduğunu öne sürmektedirler. (…) Gregory vd. bu yolla firmaların kendi şöhretlerini koruduklarını ileri sürmektedirler (2007, s.212).

Metin içi atıflar: Atıf en temelde iki şekilde yapılır:

1975’ten Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 14).

veya

Feroz Ahmad’a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye’de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı.

İki yazarlı esere atıf yapılırken:

Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45).

veya

Green ve Goodman’a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir.

Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır.

Örnek: Meyde Yeğenoğlu’nun makalesi (2003) “Öteki Mekanda Olmak: PostKolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm”  …..

Metin içinde yazar veya yazarlara yapılan atıf

Tek yazar: Baysal (1982)’a göre (Baysal, 1982)

İki yazarlı: Wegener ve Petty (1994)’ye göre (…) (Wegener ve Petty, 1994)

Üç ile beş yazar arası: İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir; (Kernis, Cornell, Sun, Berry, ve Harlow, 1993). Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır (Kernis vd., 1993)

Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 punto), italik olmadan, tırnaksız yazılır.

Örnek: Bu geçmiş Stuart Hall’e göre (1998),

(…) her zaman yeniden anlatılır, yeniden keşfedilir, yeniden yaratılır. Geçmişin anlatılaştırılması gerekir. Geçmişlerimize, tam anlamıyla gerçek bir olgu olarak değil, tarih aracılığıyla, bellek aracılığıyla, arzu aracılığıyla gideriz. Benliklerimizin ve tarihlerimizin anlatılaştırılması ise hep sonradan yapılır (s.83)

-Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir atıflı (referanslı) kullanım uygundur.

Örnek:

Türkiye’de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşerî bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yüksek öğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s.20).

KAYNAKÇA APA 6.0:

https://www.iarsp.org/upload/apa60_yazim_kurallari_kaynak_gosterme_bicimi.pdf

Atıf yapma sistemini bu linkten örnek alarak oluşturun lütfen. Tersi durumda bildiriniz düzeltme için geri gönderilecektir. Aşağıda sadece 4 örnek verilmiştir.

Tek yazarlı kitap örneği:

Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.

Zizek, S. (2009). Matrix ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

Çok yazarlı kitap örneği:

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

Editörlü kitap örneği:

Duncan, G. J. ve Brooks-Gunn, J. (Der.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Editörlü kitapta bölüm örneği:

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Der.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.