Skip to main content

Günümüzde Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, zengin bir kuramsal birikim, dinamik bir karakter ve çeşitlilik göstermektedir. Bu sempozyum, bu birikimin gücüyle, kadınlara Cumhuriyet’in yüz yıllık tarihinin hem güncel hem de tarihsel perspektifleri içeren bir muhasebesini yapabilmeleri için alan açmayı hedeflemektedir. Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alacak; Cumhuriyet’in kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakacağız. Uluslararası katılıma da açık olan bu sempozyumu, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden değerlendirmeleri açısından değerli bir imkân olarak görüyoruz. 100. yılında Cumhuriyeti konuşacağımız sempozyuma, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin araştırma birikimini daha da çeşitlendirecek yeni ve özgün çalışmalarla, farklı disiplinlerden genç araştırmacıların katılımını bekliyoruz. Sempozyum katılımcılarının bildiri önerilerinin daha önce bilimsel etkinliklerde sunulmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması beklenmektedir. Sizleri, Cumhuriyet döneminde kadınların toplumsal dönüşüme katkıları, kazanımları, güçlenmeleri ve başarıları yanı sıra verdikleri mücadeleler, karşılaştıkları engeller, hak ve eşitlik konusundaki talepleri, önerileri, çözümleri, isyanları ile umutlarını dile getirmeye davet ediyoruz.

Bildiri özetleri ve tam metinlerin teslimi

Önerilecek bildiri özetleri yeni ve özgün araştırmalar ve çalışmalara dayanmalı; daha önce bilimsel etkinliklerde sunulmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Bildiri özetinde araştırma sorusunun ve bildirinin dayanacağı araştırmanın açıkça ifade edilmesi, araştırma metodolojisi ve veri kaynakları hakkında bilgi verilmesi, bildirinin hedefinin ne olduğunun açıklanması beklenmektedir. Bu doğrultuda bildirinin görgül araştırma verilerine ya da başka tür kaynaklara (örneğin, tarihsel belgeler, arşiv kaynakları, sözlü tarih vd.) dayalı olarak ileri sürdüğü savların; alanındaki mevcut araştırma birikimiyle kurduğu ilişkinin ve parçası olduğu araştırma alanına özgün katkısının açık bir biçimde belirtilmesi gerekmektedir. Sempozyuma, bireysel bildirilerin yanı sıra panel, atölye, poster bildiri veya yuvarlak masa gibi başka sunum önerileriyle katılmak da mümkündür. Sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek sözlü sunumlar için verilebilecek azami süre 20 dakikadır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir; ancak bildiri kitabındaki Türkçe bildirilerin tümünün başına İngilizce özetleri de eklenecektir. Bu nedenle, bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak 300-500 kelime aralığında hazırlanmalı, başvuru metnine kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri de eklenmelidir. Lütfen aşağıdaki listeden bildirinizin ilgili olduğunu düşündüğünüz bir ana başlık seçerek göndereceğiniz özete “Bildiri önerisinin ilgili olduğu ana başlık” notu ile ekleyiniz.

Panel önerileri aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

Panel katılımcılarının önerdiği konu başlıklarının panel ana başlığı ve sempozyumun kavramsal temasıyla uyumu,

Panel önerileri kapsamında gelen bildiri özetlerinin sempozyum bireysel bildiri özetleri için yukarıda belirtilen bilimsel ve biçimsel standartları karşılaması.

Panel önerileri için açıklama:

Sempozyum Düzenleme Komitesi’nin belirlediği panel başlıkları dışında panel önerisinde bulunmak da mümkündür. Bunun için panel başkanının en az üç konuşmacıdan oluşan bir panel oluşturması ve konuşmacıların konu başlıkları ve özetleriyle birlikte panel önerisini Sempozyum Düzenleme Komitesi’ne iletmesi gerekmektedir.

Atölye, Poster Bildiri, Yuvarlak Masa Önerileri için açıklama:

Söz konusu önerilerin Sempozyum Düzenleme Komitesi’ne iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan her bir ana başlık, olabildiğince kapsayıcı/esnek bir yapıda tasarlanarak, belirtilen alanlardaki mevcut literatüre katkı sağlayacak yeni ve özgün araştırmaları, sempozyuma çağırmak ve çok çeşitli disiplinlerden araştırmacıları buluşturmak üzere hazırlanmıştır. Sempozyumun kavramsal içeriğiyle uyumlu bireysel bildirilerin ya da panel önerilerinin aşağıda listelenmiş ana başlıklarla ilintili olması beklenmektedir.